•  
  •  

  •  

     

1 2 3
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
นโยบายเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๕๘
 >> กิจกรรม กบ.ทอ.    >> ประชาสัมพันธ์ กบ.ทอ. / ประกาศ
จก.กบ.ทอ.
  พร้อมคณะนายทหารผู้ใหญ่
  ร่วมลงนามถวายพระพร
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จก.กบ.ทอ.ร่วมร่วมลงนามถวายพระพร   
งานเลี้ยงสังสรรค์
  กรมส่งกำลังบำรุง
  ทหารอากาศ
  ประจำปี ๒๕๕๗ 
คสช.กบ.ทอ. ค่ำคืนแห่งความสุข ชาวกรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ   
การแข่งขันกอล์ฟและ
  งานเลี้ยงอำลา
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ
  ในโอกาสที่ครบ
  เกษียณอายุราชการ 
การแข่งขันกอล์ฟและงานเลี้ยงอำลาผู้บัญชาการทหารอากาศ ในโอกาสที่ครบเกษียณอายุราชการ   
รอง จก.กบ.ทอ.
  เป็รประธานการสัมมนา
  สภาพความพร้อมปฏิบัติการ
  อากาศยาน (FMC)
  ทอ.ครั้งที่ ๑๑/๕๗ 
รอง จก.กบ.ทอ.เป็นประธาน การสัมมนาสภาพความพร้อมปฏิบัติการอากาศยาน (FMC) ของ ทอ.ครั้งที่ ๑๑/๕๗   
>> อ่านกิจกรรมต่อ <<
 
  หลักสูตร การเจรจาต่อรอง ชั้นสูง
ประจำปีงบประมาณ ๕๘
 
 
  ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการที่สมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตร นายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ ๑๖    
  ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกนายทหารส่งกำลังบำรุง ประจำปี ๒๕๕๘ ขั้นสุดท้าย    
  ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกนายทหารส่งกำลังบำรุง ประจำปี ๒๕๕๘ ขั้นที่ ๑    
>> อ่านประกาศต่อ <<  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
 
 

 
 >> ระเบียบ / คำสั่ง <<   >> คู่มือ << 

   • ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒
    แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

   • ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓
   • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
    พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 ♦ คู่มือว่าด้วยการพัสดุของ ทอ.
    (ฉบับปรับปรุงใหม่)

    กระทรวงกลาโหม  กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพบก
  กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ