•  
  •  

  •  

     

1 2 3
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
 >> กิจกรรม กบ.ทอ.    >> ประชาสัมพันธ์ กบ.ทอ. / ประกาศ
หลักสูตรการเจรจา
ต่อรองด้านการจัดซื้อ/
จัดจ้าง ชั้นสูง รุ่นที่ ๒๗
 
หลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ชั้นสูง รุ่นที่ ๒๗
การประชุมทบทวนการ
บริหารโครงการปรับปรุงขีด
ความสามารถ บ.ข.๑๙/ก
(F-16 Mid-Life Update
Program Management
Review) ครั้งที่ ๑๔  
การประชุมโครงการพัฒนาขีดความสามารถการส่งกำลังบำรุงเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ บ.ข.๒๐/ก (Gripen 39 C/D) ระหว่างสวีเดน และ ทอ.
พิธีรดน้ำขอพร
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุง
ทหารอากาศ
และนายทหารชั้นผู้ใหญ่  
พิธีรดน้ำขอพรเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
นายทหารชั้นประทวน 
หลักสูตร พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน
>> อ่านกิจกรรมต่อ <<
 
  ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่
ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๐
จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง ขั้นสุดท้าย
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
ประจำปี ๕๙(พนักงานคอมพิวเตอร์)
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ (พนักงานคอมพิวเตอร์)
 
 
>> อ่านประกาศต่อ <<  
 >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง <  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง   
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
 >> ดาวน์โหลด / แบบฟอร์ม
ตัวอย่างการเขียนรายงานขอซื้อขอจ้าง
และแต่งตั้งคณะกรรมการ
 
 
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนอาคาร
(กอส.สกบ.กบ.ทอ.)
 
 
แบบฟอร์มแผนงานผูกพันงบประมาณ
สำหรับงานก่อสร้าง
 
 
แบบฟอร์มเสนอแผนการก่อสร้่าง ประจำปี ๖๐
ของ ทอ.(กอส.สกบ.กบ.ทอ.)
 
 
 
 

 
>> ระเบียบ / คำสั่ง / ข้อมูลการประชุม <<  >> คู่มือ << 
   • การกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์อประเภทงานก่อสร้าง
    สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
     (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนด
    แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
     ๒๒ ส.ค.๓๒ กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and
     Build 

   • การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ
    UNSPSC (The United Nations Standard
     Products and Sevices Code)ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
     ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
     Procurement : e-GP)
 

   • กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหน่วยวิธีตลาด์
    อิเล็กทรอนิกส(Electronic Market : e-market)
    เพิ่มเติม 
 

   • ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจ้าง
     การควบคุมและการรื้อถอนอาคาร ๑๗ มี.ค.๕๙ 
 

   • ข้อมูลประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ
    สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆ
    ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔ ก.พ.๕๙ 
 
                                                                          >> อ่านต่อ <<

 ♦ คู่มือว่าด้วยการพัสดุของ ทอ.
    (ฉบับปรับปรุงใหม่ ๒๕๕๗) 

    กระทรวงกลาโหม  กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพบก
  กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ