•  
  •  

  •  

     

1 2 3
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
 >> กิจกรรม กบ.ทอ.    >> ประชาสัมพันธ์ กบ.ทอ. / ประกาศ
หลักสูตรการเจรจา
ต่อรองด้านการจัดซื้อ/
จัดจ้าง ชั้นสูง รุ่นที่ ๒๗
 
หลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ชั้นสูง รุ่นที่ ๒๗
การประชุมทบทวนการ
บริหารโครงการปรับปรุงขีด
ความสามารถ บ.ข.๑๙/ก
(F-16 Mid-Life Update
Program Management
Review) ครั้งที่ ๑๔  
การประชุมโครงการพัฒนาขีดความสามารถการส่งกำลังบำรุงเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ บ.ข.๒๐/ก (Gripen 39 C/D) ระหว่างสวีเดน และ ทอ.
พิธีรดน้ำขอพร
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุง
ทหารอากาศ
และนายทหารชั้นผู้ใหญ่  
พิธีรดน้ำขอพรเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
นายทหารชั้นประทวน 
หลักสูตร พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน
>> อ่านกิจกรรมต่อ <<
 
  สอบคัดเลือกข้าราชการไปผลัดเปลี่ยน
หน้าที่เสมียน สน.ผชท.ทอ.ไทย/สตอกโฮล์ม
ปฏิบัติหน้าที่ ผช.นตต.ทอ.ประจำ FMV
 
 
  ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการที่สมัครเข้ารับการศึกษา
หลักสูตร นายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นต้น รุ่นที่ ๒๒
 
 
  ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่
ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๐
จำพวกทหารส่งกำลังบำรุง ขั้นสุดท้าย
 
 
>> อ่านประกาศต่อ <<  
 >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง <  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง   
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
 >> ดาวน์โหลด / แบบฟอร์ม
ตัวอย่างรายละเอียดแผนการก่อสร้างหน่วย    
ตัวอย่างการเขียนรายงานขอซื้อขอจ้าง
และแต่งตั้งคณะกรรมการ
 
 
แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนอาคาร
(กอส.สกบ.กบ.ทอ.)
 
 
แบบฟอร์มแผนงานผูกพันงบประมาณ
สำหรับงานก่อสร้าง
 
 
แบบฟอร์มเสนอแผนการก่อสร้่าง ประจำปี ๖๐
ของ ทอ.(กอส.สกบ.กบ.ทอ.)
 
 
 
 

 
>> ระเบียบ / คำสั่ง / ข้อมูลการประชุม <<  >> คู่มือ << 
   • อนุมัติโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๖๐ ในส่วน
    ของ กบ.ทอ. 

   • ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ
    ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ 

   • คู่มือการใช้งานระบบค้นหาข้อมูลความต้องการสินค้า
    หรือบริการของหน่วยงานภาครัฐ
 

   • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์์  
   • การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
    ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government
     Procurement : e - GP)                                                                           >> อ่านต่อ <<
 ♦ คู่มือการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ
    ด้านการส่งกำลังบำรุงของ ทอ.(LMIS) 

 ♦ คู่มือว่าด้วยการพัสดุของ ทอ.
    (ฉบับปรับปรุงใหม่ ๒๕๕๗) 

    กระทรวงกลาโหม  กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพบก
  กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ