•  
  •  

  •  

     

1 2 3
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
นโยบายเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๕๘
 >> กิจกรรม กบ.ทอ.    >> ประชาสัมพันธ์ กบ.ทอ. / ประกาศ
จก.กบ.ทอ.เป็นหัวหน้า
คณะฝ่ายไทย เข้าร่วมการประชุม
Security Assistance
Management Review (SAMR)  

การประชุม Security Assistance Management Review (SAMR)   
การประชุม Security
  Assistance Semi-Annual
  Review (SASAR) 
การประชุม Security Assistance Semi-Annual Review (SASAR)   
จก.กบ.ทอ.เป็นประธาน
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ 
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ   
การจัดอบรมหลักสูตร
การเจรจาต่อรอง
ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ชั้นสูง รุ่นที่ ๒๓
การจัดอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ชั้นสูง รุ่นที่ ๒๓   
>> อ่านกิจกรรมต่อ <<
 
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ฯ
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
 
 
  ประกาศผลสอบคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่
นตต.ทอ.ประจำ OO-ALC และ
จนท.ควบคุมการขนส่ง สป.FMS
 
 
>> อ่านประกาศต่อ <<  
 >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง <  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง   
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
 >> ดาวน์โหลด / แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลอาคาร ทอ.
(กอส.สกบ.กบ.ทอ.)
 
 
แบบฟอร์มแผนงานผูกพันงบประมาณ
สำหรับงานก่อสร้าง
 
 
 
 

 
 >> ระเบียบ / คำสั่ง <<   >> คู่มือ << 

   • ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒
    แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

   • ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓
   • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
    พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   • ข้อมูลการประชุมซ้อมความเข้าใจ
    แนวทางปฏิบัติ ฯ 

   • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติ
    ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
    เและด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

 ♦ คู่มือว่าด้วยการพัสดุของ ทอ.
    (ฉบับปรับปรุงใหม่ ๒๕๕๗) 

    กระทรวงกลาโหม  กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพบก
  กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ