•  
  •  

  •  

     

1 2 3
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
 >> กิจกรรม กบ.ทอ.    >> ประชาสัมพันธ์ กบ.ทอ. / ประกาศ
การจัดอบรม
  การวิเคราะห์ข้อมูล
  ด้านส่งกำลังบำรุง
  ด้วยระบบสารสนเทศ
  ครั้งที่ ๑ 
กการจัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านส่งกำลังบำรุงด้วยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ ๑   
การจัดอบรม
  หลักสูตรการเจรจาต่อรอง
  ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ชั้นสูง
  รุ่นที่ ๒๑ 
การจัดอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ชั้นสูง รุ่นที่ ๒๑   
จก.กบ.ทอ.เป็นประธาน
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
   การวิเคราะห์ข้อมูล
  ส่งกำลังบำรุง ครั้งที่ ๑ 
จก.กบ.ทอ.เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลส่งกำลังบำรุง ครั้งที่ ๑   
>> อ่านกิจกรรมต่อ <<
 
  กำหนดการสอบคัดเลือก น.ประทวน
เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร
 
 
  การรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชาย
ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน
 
 
  การเปิดเผยราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
 
 
  คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๖๒ ลง ๙ พ.ค.๕๖
เรื่อง แต่งตั้ง คณก.ประเมินราคา
 
 
>> อ่านประกาศต่อ <<  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
 
 

 
 >> ระเบียบ / คำสั่ง <<   >> คู่มือ << 

   • ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒
    แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

   • ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓
   • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
    พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 ♦ คู่มือว่าด้วยการพัสดุของ ทอ.
    (ฉบับปรับปรุงใหม่)

    กระทรวงกลาโหม  กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพบก
  กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ