•  
  •  

  •  

     

1 2 3
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
 >> กิจกรรม กบ.ทอ.    >> ประชาสัมพันธ์ กบ.ทอ. / ประกาศ
พิธี F-16 MLU ROLLOUT
  CEREMONY 
พิธี F-16 MLU ROLLOUT CEREMONY   
จก.กบ.ทอ.เป็นประธาน
  การประชุม Program
  Management
  Review # 23 
จก.กบ.ทอ.เป็นประธานการประชุม Program Management Review # 23   
การจัดอบรม
  หลักสูตรการเจรจาต่อรอง
  ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ชั้นสูง
  รุ่นที่ ๒๐ 
การจัดอบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ชั้นสูง รุ่นที่ ๒๐   
จก.กบ.ทอ.เป็นประธาน
ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผลงาน กบ.ทอ. 
จก.กบ.ทอ.เป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลงาน กบ.ทอ.   
>> อ่านกิจกรรมต่อ <<
 
  การเปิดเผยราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
 
 
  คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๖๒ ลง ๙ พ.ค.๕๖
เรื่อง แต่งตั้ง คณก.ประเมินราคา
 
 
 ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกนายทหารส่งกำลังบำรุง
ประจำปี ๒๕๕๗ รอบสุดท้าย
 
  เปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุงชั้นต้น
รุ่นที่ ๒๐ ระหว่าง ๙ มกราคม - ๙ เมษายน ๒๕๕๗
ระยะเวลาการศึกษา ๑๒ สัปดาห์
 
 
   
 
 

 
 >> ระเบียบ / คำสั่ง <<   >> คู่มือ << 

   • ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒
    แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

   • ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓
   • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
    พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 ♦ คู่มือว่าด้วยการพัสดุของ ทอ.
    (ฉบับปรับปรุงใหม่)

    กระทรวงกลาโหม  กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพบก
  กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ