•  
  •  

  •  

     

1 2 3
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ
 >> กิจกรรม กบ.ทอ.    >> ประชาสัมพันธ์ กบ.ทอ. / ประกาศ
รอง จก.กบ.ทอ.
  เป็รประธานการสัมมนา
  สภาพความพร้อมปฏิบัติการ
  อากาศยาน (FMC)
  ทอ.ครั้งที่ ๑๑/๕๗ 
รอง จก.กบ.ทอ.เป็นประธาน การสัมมนาสภาพความพร้อมปฏิบัติการอากาศยาน (FMC) ของ ทอ.ครั้งที่ ๑๑/๕๗   
จก.กบ.ทอ.เข้าร่วม
  การประชุม Program
  Management Review
  (PMR) ครั้งที่ ๒๔  
จก.กบ.ทอ.เข้าร่วมการประชุม Program Management Review (PMR) ครั้งที่ ๒๔   
จก.กบ.ทอ.ร่วมพิธีปิด
  การฝึกอบรมหลักสูตร
  การบริหารจัดการชายแดน
  เรื่องการเจรจาต่อรอง รุ่นที่ ๑
จก.กบ.ทอ.ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการชายแดน เรื่องการเจรจาต่อรอง รุ่นที่ ๑   
จก.กบ.ทอ.ในฐานะ
  หน.สน.บริหารโครงการ
  ปรับปรุงขีดความสามารถ
  บ.ข.๑๙/ก เข้าร่วมการประชุม
  F-16 PMR# 9 (3-14) 
จก.กบ.ทอ. ในฐานะ หน.สน.บริหารโครงการปรับปรุงขีดความสามารถา บ.ข.๑๙/ก เข้าร่วมการประชุม F-16 PMR# 9 (3-14)   
>> อ่านกิจกรรมต่อ <<
 
  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การจ้างที่ปรึกษา งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้าง รพ.ทอ.เฉลิมพระเกียรติ (สีกัน)
 
 
  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การจ้างที่ปรึกษา งานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของอาคารที่พักอาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวก ชอ.บางซื่อ
 
 
  ประกาศผลสอบคัดเลือก น.ประทวน
เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร
 
 
  การรับสมัครนายทหารสัญญาบัตรชาย
ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน
 
 
>> อ่านประกาศต่อ <<  
 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
 
 

 
 >> ระเบียบ / คำสั่ง <<   >> คู่มือ << 

   • ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒
    แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓

   • ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓
   • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
    พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 ♦ คู่มือว่าด้วยการพัสดุของ ทอ.
    (ฉบับปรับปรุงใหม่)

    กระทรวงกลาโหม  กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพบก
  กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ