•  
  •  

  •  

     

1 2 3
    

" มีหน้าที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม
กำกับการ พัฒนา และดำเนินการด้านโครงการ การจัดหา การรังวัด การแบ่งมอบ
การใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา การจัดทำทะเบียนประวัติ ในกิจการแผนที่และที่ดิน และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ด้านกิจการอสังหาริมทรัพย์ กำหนดความต้องการเครื่องมือเครื่องใช้
ในการสำรวจรังวัด ตลอดจนกำหนดเขตปลอดภัย
ในราชการทหาร กับมีหน้าที่จัดการความรู้
และตรวจตรากิจการเหล่าทหารแผนที่ จำพวกทหารแผนที่
      มีผู้อำนวยการกอง กองแผนที่และที่ดิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ " 
 
     

 
  กองแผนที่และที่ดิน
       -> แผนกแผนและโครงการ
     -> แผนกรังวัด
     -> แผนกแผนที่
     -> แผนกที่ดิน
     -> แผนกทะเบียนประวัติ
         และควบคุมผลประโยชน์
   

 
น.อ.พิพัฒน์ เนตร์นาค
ผอ.กผท.กบ.ทอ.
น.อ.ชุมวิทย์ ถีระแก้ว
รอง ผอ.กผท.(๑)
น.อ.จำลอง ดวงเจริญ
รอง ผอ.กผท.(๒)